Servicevoorwaarden voor Workplace


JE VERKLAART EN GARANDEERT DAT JE DEZE ONLINE VOORWAARDEN VOOR WORKPLACE AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT EN DAT JE DE VOLLEDIGE BEVOEGDHEID HEBT OM DEZE ENTITEIT TE BINDEN AAN DEZE OVEREENKOMST. VERWIJZINGEN IN DIT DOCUMENT NAAR 'JE/JIJ/JOU', 'JOUW' OF 'KLANT' VERWIJZEN NAAR EEN DERGELIJKE ENTITEIT.
Als het adres dat je in je Workplace-accountinstellingen of anderszins schriftelijk aan ons verstrekt een adres is in de VS of Canada, is deze Overeenkomst een overeenkomst tussen jou en Meta Platforms, Inc. Anders is deze Overeenkomst een overeenkomst tussen jou en Meta Platforms Ireland Ltd. Verwijzingen naar 'Meta', 'ons', 'we/wij' of 'onze' verwijzen, zoals van toepassing, naar Meta Platforms, Inc. of Meta Platforms Ireland Ltd.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van Workplace.
Bepaalde termen met een hoofdletter worden gedefinieerd in Artikel 13 (Definities) en andere worden in de context van deze Overeenkomst gedefinieerd.
 1. Gebruik van Workplace
  1. Je gebruiksrechten. Tijdens de Looptijd heb je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht op toegang tot en gebruik van Workplace in overeenstemming met deze Overeenkomst. Het gebruik van Workplace is beperkt tot Gebruikers (waaronder, indien van toepassing, die van je Gelieerde bedrijven) waarvoor je accounts inschakelt, en jij bent verantwoordelijk voor alle Gebruikers en hun naleving van deze Overeenkomst en hun toegang tot en gebruik van Workplace. Ter verduidelijking: Workplace wordt verstrekt als service aan jou, niet aan afzonderlijke Gebruikers. Je erkent dat de functies en functionaliteit van Workplace kunnen verschillen en dat deze in de loop van de tijd kunnen veranderen.
  2. Accounts. Je registratie en beheerdersaccountgegevens moeten nauwkeurig, volledig en actueel zijn. Gebruikersaccounts zijn bedoeld voor afzonderlijke Gebruikers en kunnen niet worden gedeeld of overgedragen. Je moet alle aanmeldgegevens vertrouwelijk houden en stemt ermee in Meta onmiddellijk te informeren wanneer je onbevoegd gebruik van je accounts of aanmeldgegevens ontdekt.
  3. Beperkingen. Het volgende is jou niet toegestaan (en je verleent anderen hiervoor ook geen toestemming): a) Workplace gebruiken namens een derde partij of toegang bieden tot Workplace of Workplace verhuren, leasen of sublicentiëren aan een derde partij, uitgezonderd aan Gebruikers zoals in deze Overeenkomst is toegestaan; b) reverse engineering toepassen op de broncode van Workplace, deze broncode decompileren, demonteren of anderszins trachten te verkrijgen, uitgezonderd voor zover uitdrukkelijk is toegestaan in de toepasselijke wetgeving (en dan nog alleen na voorafgaande kennisgeving aan Meta); c) afgeleide werken creëren van Workplace of Workplace kopiëren of wijzigen; d) eigendoms- of andere kennisgevingen in Workplace verwijderen, aanpassen of verbergen; of e) openbaar verspreiden van technische informatie over de prestaties van Workplace.
  4. Inhoudsbeheer. Inhoud die deze Overeenkomst schendt, kan door ons worden verwijderd, geblokkeerd of beperkt. Als Gebruikers deze Overeenkomst schenden, kunnen we daarnaast in bepaalde gevallen het account van een Gebruiker beperken of uitschakelen. Raadpleeg het Beleid inzake acceptabel gebruik voor meer informatie over hoe Meta inhoud beheert in Workplace.
  5. Configuratie. Tijdens de configuratie van Workplace benoem je een of meerdere Gebruikers als systeembeheerder(s) van je Workplace-community die verantwoordelijk is/zijn voor het beheren van je Workplace-versie. Je moet ervoor zorgen dat je te allen tijde ten minste één actieve systeembeheerder hebt voor je Workplace-versie.
  6. Workplace-API. Tijdens de Looptijd kan Meta een of meer Workplace-API's aan jou ter beschikking stellen, zodat je services en apps kunt ontwikkelen die een aanvulling vormen op jouw gebruik van Workplace. Ieder gebruik van de Workplace-API's door jou, je Gebruikers of derde partijen namens jou, valt onder de toepasselijke bepalingen van de Platformvoorwaarden van Workplace, momenteel beschikbaar op workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, zoals van tijd tot tijd door Meta gewijzigd ('Platformvoorwaarden van Workplace').
  7. Ondersteuning. We verstrekken je Workplace-ondersteuning via het tabblad voor directe ondersteuning in het administratiepanel van Workplace ('Kanaal voor directe ondersteuning'). Je kunt een ondersteuningsverzoek indienen om een vraag op te lossen of een probleem rapporteren met betrekking tot Workplace, door een ticket in te dienen via het Kanaal voor directe ondersteuning ('Ondersteuningsticket'). We reageren op elk Ondersteuningsticket binnen 24 uur vanaf het moment waarop je de e-mail ontvangt waarin wordt bevestigd dat je Ondersteuningsticket geldig is ingediend via het Kanaal voor directe ondersteuning.
 2. Je gegevens en verplichtingen
  1. Je gegevens. Op grond van deze Overeenkomst:
   1. behoud je alle rechten, titels en belangen (waaronder intellectuele-eigendomsrechten) in en op Je gegevens;
   2. verleen je aan Meta tijdens de Looptijd een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij en volledig betaald recht om Je gegevens te gebruiken voor uitsluitend het verstrekken van Workplace (en bijbehorende ondersteuning) aan jou, overeenkomstig deze Overeenkomst; en
   3. erken je dat Meta de gegevensverwerker is en dat jij de verwerkingsverantwoordelijke bent voor Je gegevens en dat je door het aangaan van deze Overeenkomst Meta de opdracht geeft om Je gegevens namens jou te verwerken, uitsluitend voor de doeleinden gespecificeerd in (en in overeenstemming met) deze Overeenkomst (inclusief het Addendum Gegevensverwerking).
  2. Je verplichtingen. Je stemt ermee in a) dat je zelf verantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid en inhoud van Je gegevens; b) alle noodzakelijke rechten en toestemmingen te verkrijgen die wettelijk verplicht zijn van Gebruikers en eventuele derden om je toe te staan Je gegevens te verzamelen en gebruiken, zoals bedoeld in deze Overeenkomst; en c) dat je gebruik van Workplace, met inbegrip van Je gegevens en het gebruik daarvan op grond van deze Overeenkomst, geen schending vormt van Wetgeving of rechten van derden, waaronder rechten op het gebied van intellectueel eigendom, privacy of publiciteit. Indien Je gegevens worden ingediend of gebruikt in strijd met dit Artikel 2, dan stem je ermee in deze onmiddellijk te verwijderen van Workplace. Je bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het besluit om Je gegevens te delen onder Gebruikers of met derde partijen en Meta is niet verantwoordelijk voor het gebruik van, de toegang tot, de wijziging, verspreiding of verwijdering van Je gegevens door diegenen waarvoor jij of je Gebruikers deze beschikbaar maken.
  3. Verboden gegevens. Je stemt ermee in geen informatie of gegevens in te dienen bij Workplace die de voorwaarden van deze Overeenkomst schenden of waarop bescherming en/of verspreidingsbeperkingen van toepassing zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving ('Verboden gegevens'). Met betrekking tot gezondheidsgegevens erken je dat Meta geen Zakelijk partner of onderaannemer (zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act ('HIPAA')) is en dat Workplace niet voldoet aan de HIPAA. Meta is op grond van deze Overeenkomst niet aansprakelijk voor Verboden gegevens, niettegenstaande eventuele strijdige bepalingen in dit document.
  4. Vrijwaring. Je beschermt en vrijwaart Meta (en zijn Gelieerde bedrijven en hun respectieve directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers) tegen en stelt hen schadeloos voor alle claims van derden en/of Gebruikers), kosten, schade, aansprakelijkheden en uitgaven (waaronder redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met je inbreuk of vermeende inbreuk op sectie 2 of anderszins in verband met Je gegevens, Je beleidsmaatregelen of gebruik van Workplace in strijd met deze Overeenkomst. Meta kan deelnemen aan de verdediging en schikking van een dergelijke claim met zijn eigen raadsman en op eigen kosten. Claims mogen niet worden geschikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meta indien de schikking inhoudt dat Meta actie moet ondernemen, actie moet nalaten of eventuele aansprakelijkheid moet toegeven.
  5. Back-ups en verwijdering van gegevens. Meta verstrekt geen archiveringsservice en je bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van Je gegevens. Je kunt Je gegevens bestaande uit Gebruikersinhoud op elk moment tijdens de Looptijd verwijderen via de systeembeheerdersfuncties in Workplace.
  6. Samengestelde gegevens. We kunnen op grond van deze Overeenkomst ook samengestelde statistische en analytische gegevens genereren die worden afgeleid uit je gebruik van Workplace ('Samengestelde gegevens'). Deze Samengestelde gegevens omvatten echter niet Je gegevens of persoonsgegevens.
 3. Gegevensbeveiliging
  1. Veiligheid van Je gegevens. We gebruiken passende technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen om Je gegevens die wij in ons bezit hebben te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging, zoals verder beschreven in het Addendum Gegevensbeveiliging.
  2. Wettelijke openbaarmakingen en verzoeken van derden. Je bent in het algemeen verantwoordelijk voor de reactie op verzoeken van derden met betrekking tot Je gegevens, zoals van regelgevende instanties, Gebruikers of een wetshandhavende instantie ('Verzoeken van derden'), maar je erkent dat Meta, in reactie op een Verzoek van een derde partij, Je gegevens openbaar kan maken om te voldoen aan juridische vereisten. Onder dergelijke omstandigheden doen we, voor zover wettelijk toegestaan en overeenkomstig de voorwaarden van het Verzoek van een derde partij, redelijke inspanningen om a) je te informeren over de ontvangst van een Verzoek van een derde partij en verzoeken de derde partij contact met je op te nemen en b) te voldoen aan je redelijke verzoeken met betrekking tot je activiteiten om bezwaar te maken tegen een Verzoek van een derde partij op jouw kosten. Je probeert eerst zelf de informatie te verkrijgen die noodzakelijk is om te reageren op het Verzoek van een derde en neemt uitsluitend contact met ons op als je deze informatie niet op redelijke wijze kunt verkrijgen.
 4. Betaling
  1. Kosten. Je gaat ermee akkoord om Meta de standaardtarieven voor Workplace te betalen (momenteel hier beschikbaar: https://www.workplace.com/pricing) voor je gebruik van Workplace, behoudens gratis proefperioden zoals beschreven in Artikel 4.f (Gratis proefperiode), tenzij anders overeengekomen in een ondertekend, schriftelijk document. Alle kosten onder deze Overeenkomst worden betaald in USD, tenzij anders gespecificeerd in het product of tenzij anders overeengekomen in een ondertekend, schriftelijk document. Alle kosten worden voldaan in overeenstemming met je betalingsmethode overeenkomstig Artikel 4.b. Over eventuele te late betalingen zijn servicekosten gelijk aan 1,5% per maand van het te betalen verdrag verschuldigd of het maximaal bij wet toegestane bedrag, afhankelijk van welk bedrag het laagst is.
  2. Betalingsmethode. Bij het aangaan van deze Overeenkomst, stem je ermee in kosten te voldoen op grond van een van twee betalingscategorieën: i) via een betaalkaart (rechtstreeks of via een extern betalingsplatform), of ii) via een factuur, zoals door Meta zal worden bepaald. Klanten die via betaalkaart betalen kunnen (naar eigen goeddunken van Meta) ook via een factuur gaan betalen (en andersom) op basis van factoren zoals het aantal Gebruikers en kredietwaardigheid, maar Meta behoudt te allen tijde het recht om je opnieuw in te delen als klant die via een betaalkaart of factuur betaalt.
   1. Klanten die via betaalkaart betalen. Klanten die via betaalkaart betalen, worden door Meta belast op hun aangewezen betaalkaart voor hun gebruik van Workplace.
   2. Klanten die via een factuur betalen. Klanten die via een factuur betalen, krijgen een kredietlijn van Meta en ontvangen maandelijks een factuur, tenzij anders overeengekomen in een ondertekend, schriftelijk document. Indien je bent ingedeeld als klant die via een factuur betaalt, betaal je alle kosten die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn volledig binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.
   3. Je stemt ermee in dat wij je bedrijfskredietverslag verkrijgen van een kredietbureau bij de aanvaarding van deze Overeenkomst of op enig moment daarna.
  3. Belasting. Alle kosten worden vermeld exclusief toepasselijke belastingen op goederen en diensten, btw, verkoop- en gebruiksbelasting, opcenten en vergelijkbare belastingen of heffingen op grond van toepasselijke wetgeving, anders dan belastingen gebaseerd op het inkomen van Meta. Je betaalt alle op grond van deze Overeenkomst te betalen bedragen volledig, zonder verrekening, tegenvordering, korting of inhouding. In geval van een betaling die je op grond van deze Overeenkomst verricht en waarop een bedrag moet worden gekort of ingehouden, moet je voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Meta verkrijgen en ben je verantwoordelijk voor het verrichten van de juiste betaling aan de betreffende belastingautoriteiten en financieel verantwoordelijk voor rente, boetes of soortgelijke aansprakelijkheden die voortvloeien uit het nalaten tijdig dergelijke belastingen af te dragen aan de juiste overheidsinstantie of -dienst. Je erkent en aanvaardt dat je toegang hebt tot en gebruikmaakt van Workplace op het adres dat je hebt verstrekt in je Workplace-accountinstellingen of zoals anderszins schriftelijk aan ons verstrekt en we zullen je de toepasselijke belastingen in rekening brengen op basis van de locatie van dat adres. In het geval van een fiscale controle of belastinggeschil met relevante belastinginstanties voortvloeiend uit deze Overeenkomst, of als er wettelijke of reglementaire wijzigingen worden aangebracht die van invloed zijn op de belastingverplichtingen van de Partijen, stemmen de Partijen ermee in om samen te werken en redelijke inspanningen te leveren om de kwestie met minimale nadelige fiscale gevolgen te beslechten. Als bijvoorbeeld een relevante belastinginstantie vaststelt dat Meta toepasselijke belasting had moeten innen van jou, en je dergelijke belastingen rechtstreeks aan de belastinginstantie hebt betaald, stem je ermee in ons bewijs te verstrekken dat dergelijke belasting is betaald (naar tevredenheid van die belastinginstantie) binnen dertig (30) dagen na het schriftelijke verzoek hiervoor van Meta. Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van onderbetaling of non-betaling van belastingen die niet specifiek zijn uitgesloten in deze Overeenkomst, waaronder boetes en rente.
  4. Opschorting. Zonder van invloed te zijn op je andere rechten op grond van deze Overeenkomst, kunnen we, indien je kosten niet voldoet voor de verschuldigde datum, de Workplace-services (inclusief toegang tot betaalde services) geheel of gedeeltelijk opschorten totdat de betaling volledig is ontvangen.
  5. Gratis toegang tot Workplace voor goede doelen. Niettegenstaande het bepaalde in Artikel 4.a verstrekken we, als je je aanmeldt voor gratis toegang in het kader van het programma Workplace voor goede doelen en als Meta vaststelt dat je in aanmerking komt volgens het beleid van Meta (zoals te raadplegen op https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), Workplace gratis aan je in overeenstemming met dergelijk beleid op doorlopende basis. Wanneer je als gevolg van een wijziging in ons beleid niet langer in aanmerking komt voor gratis toegang, stelt Meta je hiervan drie (3) maanden van tevoren op de hoogte en zal na dergelijke kennisgeving Artikel 4.a van toepassing zijn.
  6. Gratis proefperiode. Meta kan je naar eigen goeddunken voor een vaste periode een gratis proefperiode voor Workplace aanbieden. De looptijd daarvan bepaalt Meta naar eigen goeddunken en deze wordt aan je bekendgemaakt via het administratiepanel van je Workplace-versie. Na afloop van een dergelijke gratis proefperiode zal Artikel 4.a (Kosten) van toepassing zijn.
 5. Vertrouwelijkheid
  1. Verplichtingen. Elke partij stemt ermee in dat alle bedrijfs-, technische en financiële gegevens die worden verkregen (als 'Ontvangende partij') van de openbaarmakende partij in verband met deze Overeenkomst ('Openbaarmakende partij') vertrouwelijke gegevens vormen van de Openbaarmakende partij ('Vertrouwelijke gegevens'), mits ze worden aangemerkt als vertrouwelijk of bedrijfseigen op het moment van openbaarmaking of het redelijkerwijs bekend had moeten zijn bij de Ontvangende partij dat ze vertrouwelijk of bedrijfseigen zijn als gevolg van de aard van de openbaar gemaakte gegevens en de omstandigheden omtrent de openbaarmaking. Uitgezonderd zoals uitdrukkelijk hierin is toegestaan, handelt de Ontvangende partij als volgt: (1) deze partij houdt eventuele Vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk en maakt deze niet bekend aan derde partijen en (2) deze partij gebruikt Vertrouwelijke gegevens niet voor doeleinden anders dan om te voldoen aan hun verplichtingen en gebruik te maken van hun rechten op grond van deze Overeenkomst. De Ontvangende partij mag Vertrouwelijke gegevens openbaar maken aan medewerkers, agenten, aannemers en andere vertegenwoordigers die een gerechtvaardigde noodzaak hebben om dit te weten (waaronder, voor Meta, de in Artikel 12.j bedoelde Gelieerde bedrijven en onderaannemers), mits ze zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die niet minder bescherming bieden aan de Vertrouwelijke informatie van de Openbaarmakende partij, zoals vermeld in dit Artikel 5 en mits de Ontvangende partij verantwoordelijk blijft voor de naleving van de voorwaarden in dit Artikel 5 door dergelijke personen.
  2. Uitzonderingen. De vertrouwelijkheidsverplichtingen van de Ontvangende partij zijn niet van toepassing op gegevens waarvan de Ontvangende partij schriftelijk kan aantonen: a) dat het rechtmatig in zijn bezit is gekomen of bekend is geworden voorafgaand aan de ontvangst van de Vertrouwelijke gegevens; b) openbaar bekend is of is geworden zonder dat de Ontvangende partij daar schuldig aan is; c) rechtmatig is verkregen door de Ontvangende partij van een derde zonder schending van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen; of d) onafhankelijk is ontwikkeld door medewerkers van de Ontvangende partij die geen toegang hadden tot dergelijke gegevens. De Ontvangende partij kan zaken openbaar maken voor zover bij wet vereist of op grond van een gerechtelijk bevel, mits de Ontvangende Partij de Openbaarmakende partij vooraf hierover informeert (tenzij dit wettelijk is verboden) en meewerkt aan pogingen om een vertrouwelijke behandeling re regelen.
  3. Rechterlijke bevelen. De Ontvangende partij erkent dat het gebruik of de openbaarmaking van Vertrouwelijke gegevens in strijd met dit Artikel 5 aanzienlijke schade kan veroorzaken, waarvoor alleen een schadevergoeding onvoldoende verhaal biedt, en dat na een dergelijke dreiging met of daadwerkelijk gebruik of openbaarmaking door de Ontvangende partij de Openbaarmakende partij het recht heeft om passend en billijk verhaal te halen in aanvulling op eventuele andere wettelijk beschikbare rechtsmiddelen.
 6. Intellectuele-eigendomsrechten
  1. Eigendom van Meta. Dit is een overeenkomst voor toegang tot en gebruik van Workplace en er worden geen eigendomsrechten overgedragen aan de Klant. Meta en al zijn licentiegevers behouden alle rechten, titels en belangen (waaronder alle intellectuele-eigendomsrechten) op en in Workplace, Samengestelde gegevens en alle gerelateerde en onderliggende technologie en eventuele afgeleide werken, aanpassingen of verbeteringen van het voorgaande die worden gemaakt door of namens Meta, waaronder op basis van je Feedback (zoals hieronder gedefinieerd). Er worden je geen rechten verleend, tenzij uitdrukkelijke vermeld in deze Overeenkomst.
  2. Feedback. Indien je opmerkingen, vragen, suggesties, praktische voorbeelden of andere feedback verstrekt in verband met je gebruik van Workplace of de Workplace API of onze andere producten of services ('Feedback'), kunnen we deze Feedback vrijelijk gebruiken in verband met onze producten of services of die van onze Gelieerde bedrijven, zonder verplichting of compensatie jegens jou.
 7. Disclaimer
  META VERLEENT UITDRUKKELIJK GEEN GARANTIES EN VERSTREKT GEEN VERKLARINGEN, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, TITEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. WE GARANDEREN NIET DAT WORKPLACE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. WE KUNNEN DERDE PARTIJEN TOESTAAN OM SERVICES EN APPS TE ONTWIKKELEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN DIE EEN AANVULLING ZIJN OP JOUW GEBRUIK VAN WORKPLACE, OF WE KUNNEN WORKPLACE TOESTAAN OM ANDERSZINS TE INTEGREREN MET ANDERE SERVICES EN APPS. META IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SERVICES OF APPS DIE JE BESLUIT TE GEBRUIKEN IN VERBAND MET WORKPLACE. OP JE GEBRUIK VAN DERGELIJKE SERVICES OF APPS ZIJN AFZONDERLIJKE VOORWAARDEN EN BELEIDSREGELS VAN TOEPASSING EN JE ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT ELK GEBRUIK OP EIGEN RISICO IS.
 8. Aansprakelijkheidsbeperkingen
  1. UITGEZONDERD VOOR UITGESLOTEN CLAIMS (ZOALS HIERNA GEDEFINIEERD):
   1. IS GEEN VAN BEIDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, VERLOREN OF ONJUISTE GEGEVENS, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, KOSTEN VAN VERTRAGING OF ENIGE INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER GEDERFDE WINST), ONGEACHT DE VORM VAN DE PROCEDURE, ZIJ HET IN HET KADER VAN HET VERBINTENISSENRECHT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN ZIJ VAN TEVOREN OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE; EN
   2. BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEIDE PARTIJEN JEGENS ELKAAR NIET MEER DAN HET DAADWERKELIJK BETAALDE OF TE BETALEN BEDRAG DOOR DE KLANT AAN META TIJDENS DE VOORAFGAANDE TWAALF (12) MAANDEN IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST, OF, ALS ER GEEN KOSTEN ZIJN BETAALD OF TE BETALEN WAREN IN DIE PERIODE, TIENDUIZEND DOLLAR ($ 10.000 USD).
  2. Ten behoeve van dit Artikel 8 wordt onder 'Uitgesloten claims' verstaan: a) Klantaansprakelijkheid die voortvloeit uit Artikel 2 (Je gegevens en verplichtingen) en b) de schending door een partij van hun verplichtingen in Artikel 5 (Vertrouwelijkheid), maar uitgezonderd claims die verband houden met Je gegevens.
  3. De beperkingen in dit Artikel 8 duren voort en zijn ook van toepassing indien blijkt dat een in deze Overeenkomst gespecificeerd beperkt rechtsmiddel zijn wezenlijke doel niet heeft behaald en de partijen het erover eens zijn dat geen van beide partijen hun aansprakelijkheid beperkt of uitsluit voor iets dat op grond van de wetgeving niet kan worden beperkt of uitgesloten. Je erkent en stemt ermee in dat de verstrekking van Workplace is gebaseerd op de aanname dat onze aansprakelijkheid beperkt is, zoals voorzien in deze Overeenkomst.
 9. Looptijd en beëindiging
  1. Looptijd. Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop je voor het eerst toegang hebt tot je Workplace-versie en blijft van toepassing tot deze wordt beëindigd op een in deze Overeenkomst toegestane wijze (de 'Looptijd').
  2. Beëindiging naar believen. Onverminderd enige beëindigingsrechten die je mogelijk hebt op grond van het Addendum Gegevensverwerking, kun je deze Overeenkomst op elk moment en op grond van elke reden (waaronder geen reden) beëindigen door dertig (30) dagen van tevoren via je beheerder een kennisgeving aan Meta te sturen waarin je aangeeft ervoor te kiezen je Workplace-versie binnen het product te verwijderen. Meta mag deze Overeenkomst ook op elk moment en op grond van elke reden (waaronder geen reden) beëindigen na een kennisgeving aan jou dertig (30) dagen vooraf.
  3. Beëindiging en opschorting door Meta. Meta behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst met redelijke kennisgeving aan jou te beëindigen of met onmiddellijke ingang je toegang tot Workplace op te schorten als je deze Overeenkomst schendt of als we een dergelijke actie noodzakelijk achten om schade te voorkomen aan de veiligheid, stabiliteit, beschikbaarheid of integriteit van Workplace.
  4. Verwijdering van Je gegevens. Meta verwijdert Je gegevens direct na de beëindiging van deze Overeenkomst, maar je begrijpt dat verwijderde inhoud nog aanwezig kan zijn in back-upversies gedurende een redelijke periode terwijl de verwijdering wordt uitgevoerd. Zoals beschreven in Artikel 2.e ben je als enige verantwoordelijk voor het maken van back-ups van Je gegevens voor je eigen doeleinden.
  5. Gevolgen van beëindiging. Na de beëindiging van deze Overeenkomst: (a) moeten jij en je Gebruikers het gebruik van Workplace onmiddellijk staken; (b) retourneert of verwijdert de Ontvangende partij op verzoek van en onderhevig aan Artikel 9.d de Openbaarmakende partij onmiddellijk alle Vertrouwelijke gegevens van de Openbaarmakende partij die de Ontvangende partij in zijn bezit heeft; (c) betaal je onmiddellijk alle onbetaalde kosten aan Meta die zijn ontstaan voorafgaand aan de beëindiging; (d) als Meta deze Overeenkomst beëindigt zonder reden in overeenstemming met Artikel 9.b, zal Meta je pro rata een terugbetaling doen van vooruit betaalde kosten (waar van toepassing) ; en (e) blijven de volgende Artikelen van toepassing: 1.c (Beperkingen), 2 (Je gegevens en verplichtingen) (anders dan de licentie van Meta voor Je gegevens in Artikel 2.a), 3.b (Juridische openbaarmakingen en Verzoeken van derden) en 4 (Betaling) tot en met 13 (Definities). Uitgezonderd zoals vermeld in deze Overeenkomst, is de uitoefening van een rechtsmiddel, waaronder beëindiging, door een van beide partijen onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen die de partij kan hebben op grond van deze Overeenkomst, bij wet of anderszins.
 10. Andere Meta-accounts
  1. Persoonlijke accounts. Ter voorkoming van twijfel: Gebruikersaccounts zijn gescheiden van eventuele persoonlijke Facebook-accounts die Gebruikers kunnen maken in de Facebook-service voor consumenten ('Persoonlijke FB-accounts'). Deze Overeenkomst is niet van toepassing op Persoonlijke FB-accounts. In plaats daarvan zijn de voorwaarden van Meta voor die services erop van toepassing en deze gelden tussen Meta en de betreffende Gebruiker.
  2. Workplace en advertenties. We laten geen advertenties van derden zien aan je Gebruikers in Workplace en we gebruiken Je gegevens niet om getargete advertenties weer te geven aan je Gebruikers of om de ervaring van je Gebruikers te personaliseren op hun Persoonlijke FB-accounts. Meta kan echter aankondigingen in het product doen of systeembeheerders informeren over functies, integraties of functionaliteit die verband houden met Workplace.
 11. Bètafuncties
  1. Bètatests. Meta kan van tijd tot tijd bètafuncties of pre-releasefuncties beschikbaar maken (elk een 'Bètafunctie') voor testdoeleinden en om Feedback te krijgen.
  2. Mogelijke fouten. Door het gebruik van de Bètafuncties te accepteren, erken je dat op dergelijke Bètafuncties het volgende van toepassing is:
   1. bevinden zich in een testfase, blijven in ontwikkeling en kunnen fouten bevatten, waaronder technische fouten die de functionaliteit kunnen verstoren; en
   2. presteren mogelijk niet zoals bedoeld of zo effectief als andere functies.
  3. Wijzigingen aan Bètafuncties. Meta kan (naar eigen goeddunken), zonder kennisgeving aan jou, elke Bètafunctie (of een deel van een Bètafunctie) beperken, schorsen, uitschakelen, beëindigen, verwijderen, vervangen, wijzigen, upgraden, bijwerken of intrekken.
  4. As-Is. IN AANVULLING OP ALLE DISCLAIMERS IN ARTIKEL 7 (DISCLAIMER) HIERBOVEN, DIE, VOOR ALLE DUIDELIJKHEID, OOK VAN TOEPASSING ZIJN OP BÈTAFUNCTIES, WORDEN ALLE BÈTAFUNCTIES DIE AAN JOU BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT, VERSTREKT OP BASIS VAN 'AS IS' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. META IS NIET VERPLICHT OM AAN BÈTAFUNCTIES GERELATEERDE TECHNISCHE ONDERSTEUNING TE BIEDEN. META HEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERPLICHTING JEGENS JOU OM EEN BÈTAFUNCTIE AAN JOU BESCHIKBAAR TE MAKEN. JE ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JOUW GEBRUIK VAN BÈTAFUNCTIES GEHEEL OP EIGEN RISICO IS EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, EN DAT META GEEN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU HEEFT IN VERBAND MET BÈTAFUNCTIES.
 12. Algemeen
  1. Wijzigingen. Meta kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden van deze Overeenkomst en beleidsregels waarnaar wordt verwezen of die zijn opgenomen in deze Overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot, het Addendum Gegevensverwerking (om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingwetgeving), het Addendum Gegevensbeveiliging en het Beleid inzake acceptabel gebruik, door je hierover per e-mail, via Workplace of via andere redelijke middelen in kennis te stellen (elk een 'Wijziging'). Als je doorgaat met het gebruiken van Workplace dertig (30) dagen na een kennisgeving van een Wijziging, word je geacht te hebben ingestemd met een dergelijke Wijziging.
  2. Toepasselijk recht. Onverminderd Artikel 12.p, is op deze Overeenkomst en op het gebruik van Workplace door jou en je Gebruikers, evenals op eventuele claims die kunnen ontstaan tussen jou en ons, de wetgeving van de Verenigde Staten en de Amerikaanse staat Californië van toepassing, zoals van toepassing, en deze moeten overeenkomstig die wetgeving worden uitgelegd, zonder gebruik te maken van de regels inzake strijdigheid tussen wettelijke bepalingen. Elke claim of aanklacht die voortvloeit uit of is gerelateerd aan deze Overeenkomst of Workplace, moet exclusief aanvangen in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Californië of bij een Amerikaanse staatsrechtbank in San Mateo County, en elke partij stemt hierbij in met de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken.
  3. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot je toegang tot en gebruik van Workplace en vervangt eventuele eerdere verklaringen of overeenkomsten die betrekking hebben op Workplace. Koppen worden uitsluitend vermeld voor het gemak van de lezer en termen zoals 'waaronder' en 'met inbegrip van' moeten worden gelezen zonder beperking. Alle URL's die in deze Overeenkomst worden vermeld, omvatten ook alle opvolgende URL's die van toepassing zijn op hetzelfde onderwerp. Deze Overeenkomst is opgesteld in het Engels (VS), en heeft voorrang op eventuele strijdigheden in vertaalde versies.
  4. Verklaring van afstand en scheidbaarheid. Het nalaten een bepaling te doen handhaven wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand. Een verklaring van afstand moet schriftelijk worden gedaan en zijn ondertekend door de partij die afstand zou hebben gedaan. Eventuele voorwaarden in een aankoopbestelling of bedrijfsformulier van de Klant vormen geen wijziging van deze Overeenkomst en worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen en dergelijke documenten dienen alleen voor administratieve doeleinden. Indien een bepaling in deze Overeenkomst door een rechter in een bevoegd rechtsgebied als niet-afdwingbaar, ongeldig of anderszins in strijd met de wet wordt verklaard, wordt deze bepaling zodanig geïnterpreteerd dat de beoogde doelstellingen zo goed mogelijk worden bereikt en blijven de resterende bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht.
  5. Publiciteit. Voor eventuele persberichten of marketingcampagnes over de relatie tussen de partijen is de voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van beide partijen. Niettegenstaande het voorgaande: a) mag je binnen je eigen bedrijf het gebruik van Workplace bekendmaken of bevorderen gedurende de Looptijd (bijvoorbeeld om het gebruik door Gebruikers te stimuleren), onder toepassing van de merkvoeringsrichtlijnen van Meta, zoals die van tijd tot tijd worden verstrekt; en b) mag Meta naar je naam en status als Workplace-klant verwijzen.
  6. Overdracht. Geen van beide partijen mag deze Overeenkomst of zijn rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve dat Meta deze Overeenkomst zonder toestemming mag overdragen aan een van zijn Gelieerde bedrijven of in verband met een fusie, reorganisatie, overname of andere overdracht van alle of het wezenlijke deel van zijn activa of stemrechtverlenende aandelen. Onder voorbehoud van het voorgaande bindt deze Overeenkomst en strekt deze Overeenkomst tot voordeel van de toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Niet-toegestane overdrachten zijn nietig en creëren geen verplichtingen voor Meta.
  7. Onafhankelijke contractant. Partijen zijn onafhankelijke contractanten. Er ontstaat geen vertegenwoordiging, partnerschap, joint venture of arbeidsrelatie als gevolg van deze Overeenkomst en geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om de ander te binden.
  8. Geen begunstigde derde partijen. Deze Overeenkomst strekt tot voordeel van Meta en de Klant en er zijn geen beoogde begunstigde derde partijen, waaronder Gebruikers.
  9. Kennisgevingen. Als je deze Overeenkomst beëindigt overeenkomstig Artikel 9.b, moet je Meta op de hoogte brengen via je systeembeheerder die is aangewezen om je Workplace-versie binnen het product te verwijderen. Alle andere kennisgevingen door jou op grond van deze Overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan en moeten worden verzonden naar Meta op het volgende adres (zoals van toepassing): in geval van Meta Platforms Ireland Limited naar Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Ireland, Attn: Legal, Workplace, en in geval van Meta Platforms Inc. naar 1 Meta Way, Menlo Park, CA 94025, USA, Attn: Legal, Workplace. Meta kan kennisgevingen verzenden naar het e-mailadres in je account. Meta kan ook operationele kennisgevingen betreffende Workplace of andere bedrijfsgerelateerde kennisgevingen verstrekken door middel van berichten aan systeembeheerders en Gebruikers binnen Workplace of duidelijke plaatsing binnen Workplace.
  10. Onderaannemers. Meta kan gebruikmaken van onderaannemers en hen toestaan gebruik te maken van de rechten van Meta op grond van deze Overeenkomst, maar Meta blijft verantwoordelijk voor de naleving door een dergelijke onderaannemer van deze Overeenkomst.
  11. Force Majeure. Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de ander voor eventuele vertraging bij of nalaten van de uitvoering van een verplichting op grond van deze Overeenkomst (uitgezonderd het nalaten kosten te betalen) indien de vertraging of het nalaten het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen die plaatsvinden na ondertekening van deze Overeenkomst en die buiten de redelijke controle van die partij vallen, zoals een staking, blokkade, oorlog, terroristische handeling, opstand, natuurramp, storing of achteruitgang in elektriciteits- of telecommunicatievoorzieningen of gegevensnetwerken of -diensten of de weigering van een licentie of vergunning door een overheidsinstantie of entiteit.
  12. Websites van derden. Workplace kan links bevatten naar websites van derden. Dit houdt niet onze goedkeuring in van enige website en we zijn niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van websites van derden of acties of links die deze bevatten, noch voor eventuele wijzigingen of updates daarvan. Websites van derden kunnen hun eigen algemene voorwaarden voor gebruik en privacybeleid verstrekken die van toepassing zijn op jou en je Gebruikers en je gebruik van dergelijke websites van derden valt niet onder deze Overeenkomst.
  13. Exportcontroles en handelssancties. Door Workplace te gebruiken, stemt de Klant ermee in te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van in- en uitvoer van de Verenigde Staten en andere toepasselijke rechtsgebieden, evenals aan alle toepasselijke sancties of handelsrestricties. Zonder beperking van het voorgaande verklaart en garandeert de Klant dat a) hij niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte partijen; b) op hem geen economische sancties of handelsbeperkingen van de VN, de VS, de EU of andere toepasselijke economische sancties of handelsbeperkingen van toepassing zijn; en c) hij geen activiteiten uitvoert of Gebruikers heeft in een land waarop uitgebreide handelssancties van de VS van toepassing zijn.
  14. Voorwaarden voor gebruik door Overheidsinstanties. Als je een Overheidsinstantie bent, verklaar je dat i) geen wetgeving, beleidsmaatregelen of beginselen een beperking voor je vormen om in te stemmen met enige voorwaarde in deze Overeenkomst en deze uit te voeren of de uitvoering toe te laten; ii) geen toepasselijke wetgeving, beleidsmaatregelen of beginselen een voorwaarde in deze Overeenkomst niet-afdwingbaar maken tegen jou of een betreffende Overheidsinstantie; iii) je bevoegd bent om en de juridische bevoegdheid op grond van de toepasselijke wetgeving, beleidsmaatregelen en beginselen hebt om een betreffende Overheidsinstantie te binden aan deze Overeenkomst; en iv) je deze Overeenkomst aangaat op basis van een onpartijdig besluit betreffende de waarde van Workplace voor jou en je Gebruikers en geen ongepast gedrag of belangenverstrengeling je besluit om deze Overeenkomst aan te gaan, heeft beïnvloed. Ga deze Overeenkomst niet aan als je de verklaringen in dit Artikel 12.n niet kunt doen. Als een Overheidsinstantie deze Overeenkomst aangaat in schending van dit Artikel 12.n, kan Meta ervoor kiezen deze Overeenkomst te beëindigen.
  15. Resellers. Je kunt ervoor kiezen om toegang te krijgen tot Workplace en Workplace te gebruiken via een Reseller. Indien je toegang tot Workplace krijgt en Workplace gebruikt via een Reseller, ben je als enige verantwoordelijk voor: i) eventuele verwante rechten en verplichtingen in je toepasselijke overeenkomst met je Reseller; en ii) zoals dit geldt tussen jou en Meta, toegang door de Reseller tot je Workplace-versie, je gegevens en eventuele Gebruikersaccounts die je mogelijk maakt voor je Reseller. Daarnaast stem je ermee in, als je toegang krijgt tot Workplace en Workplace gebruikt via een Reseller, dat de Voorwaarden voor klanten van Resellers voorrang hebben op eventuele strijdige voorwaarden in deze Overeenkomst.
  16. Australische mkb-bedrijven. Als je een Australisch mkb-bedrijf bent, kan deze Overeenkomst onderhevig zijn aan het Australisch Consumentenrecht en je rechten onder het Australisch Consumentenrecht. Als het Australisch Consumentenrecht van toepassing is op jou en je gebruik van Workplace, maken de aanvullende bepalingen in het Addendum mkb Australië deel uit van deze Overeenkomst en zijn ze door middel van verwijzing hierin opgenomen.
 13. Definities
  In deze Overeenkomst wordt, tenzij anders wordt vermeld, verstaan onder:
  'Beleid inzake acceptabel gebruik': de regels voor het gebruik van Workplace zoals die te vinden zijn op www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP en zoals die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.
  'Gelieerd bedrijf': een entiteit die direct of indirect eigenaar is van of het beheer voert over, eigendom is van of wordt beheerd door of onder gezamenlijk eigendom of beheer valt van een partij, waarbij onder 'beheer' wordt verstaan: de bevoegdheid om het beheer of de zaken van een entiteit te sturen en onder 'eigendom' wordt verstaan: begunstigd eigendom van 50% (of, indien het betreffende rechtsgebied geen meerderheidsaandelen toestaat, de maximaal toegestane hoeveelheid op grond van die wetgeving) of meer van de stemrechtverlenende aandelen of soortgelijke stembelangen. Ten behoeve van deze definitie is een Overheidsinstantie geen gelieerd bedrijf van een andere Overheidsinstantie, tenzij het een dergelijke Overheidsinstantie volledig beheert.
  'Overeenkomst': alle voorwaarden en bepalingen (per verwijzing) opgenomen in deze Servicevoorwaarden van Workplace en de bijbehorende addenda, waaronder (maar niet beperkt tot) het Addendum Gegevensverwerking, het Addendum Gegevensbeveiliging, het Beleid inzake acceptabel gebruik, de MGPT, de Voorwaarden voor klanten van resellers, de Platformvoorwaarden van Workplace en het Addendum mkb Australië (en alle termen waarnaar daarin wordt verwezen).
  'Addendum mkb Australië': de voorwaarden op https://www.workplace.com/legal/FB_Work_Australia, die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt.
  'Addendum Gegevensverwerking': het Addendum Gegevensverwerking dat is gevoegd bij en deel uitmaakt van deze Overeenkomst, inclusief alle voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen.
  'Addendum Gegevensbeveiliging': het Addendum Gegevensbeveiliging dat is gevoegd bij en deel uitmaakt van deze Overeenkomst.
  'Overheidsinstantie': een land of rechtsgebied in de wereld, waaronder, maar zonder beperking, een provinciale, lokale, gemeentelijke, regionale of andere eenheid of politieke onderafdeling van de overheid, een overheidsorganisatie, -instrument, -bedrijf of andere entiteit die is opgericht door, eigendom is van of wordt beheerd door een dergelijke overheid en een vertegenwoordiger of agent van een van de voorgaande entiteiten.
  'Wetgeving': alle toepasselijke lokale, provinciale, federale en internationale wetgeving, regelgeving en verdragen, waaronder, maar niet beperkt tot, die welke betrekking hebben op de privacy en overdracht van gegevens, internationale communicatie, de uitvoer van technische of persoonsgegevens en overheidsopdrachten.
  'MGPT': de Wereldwijde voorwaarden voor verwerkers van Meta beschikbaar op: https://www.facebook.com/legal/terms/Meta-Global-Processor-Terms.
  'Reseller': een externe partner met een geldige overeenkomst met Meta, waarin de reseller toestemming wordt verleend de toegang tot Workplace te verkopen en faciliteren.
  'Voorwaarden voor klanten van Resellers': de voorwaarden die te vinden zijn op https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt, en die deel uitmaken van deze Overeenkomst, die aanvullende voorwaarden vormen tussen de partijen welke op jou van toepassing zijn als je toegang krijgt tot Workplace en Workplace gebruikt via een Reseller.
  'Gebruikers': elke medewerker, aannemer of andere persoon van je Gelieerde bedrijven die je toegang verleent tot Workplace.
  'Workplace': de Workplace-service die we aan je ter beschikking stellen op grond van deze Overeenkomst en eventuele latere versies daarvan, met inbegrip van websites, apps, online services, tools, Bètafuncties en inhoud die we kunnen verstrekken op grond van deze Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.
  'Workplace-subverwerkers': de genoemde entiteiten geïdentificeerd door Meta op https://www.workplace.com/subprocessors (of een locatie die later als vervanger hiervan fungeert), zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.
  'Je gegevens': (a) contactgegevens of gegevens met betrekking tot de registratie van een netwerk of account die jij of je Gebruikers indienen bij Workplace; (b) inhoud of gegevens die jij of je Gebruikers publiceren, plaatsen, delen, importeren of verstrekken op Workplace; (c) gegevens die we verzamelen wanneer jij of je Gebruikers contact met ons opnemen voor ondersteuning met betrekking tot Workplace, waaronder gegevens over hardware, software en andere details die worden verzameld in verband met het ondersteuningsincident; en (d) gebruiks- of functiegegevens (zoals IP-adressen, soort browser en besturingssysteem en apparaatidentificatiemiddelen) met betrekking tot de manier waarop Gebruikers interactie hebben met Workplace.
  'Je beleidsmaatregelen': eventuele toepasselijke beleidsmaatregelen op het gebied van werknemers, systemen, privacy, personeelszaken, klachten of andere beleidsmaatregelen.







Addendum Gegevensverwerking

 1. Gegevensverwerking. Voor zover Meta optreedt als een Gegevensverwerker van Toepasselijke persoonlijke gegevens, moeten de partijen voldoen aan de MGPT zoals gewijzigd volgens Artikel 2 (Wijzigingen aan de MGPT) hieronder. De MGPT vormt een deel van dit Addendum Gegevensverwerking en is hierin uitdrukkelijk per verwijzing opgenomen. Om twijfel weg te nemen: de wijzigingen zoals uiteengezet in Artikel 2 (Wijzigingen aan de MGPT) blijven van toepassing niettegenstaande eventuele toekomstige updates aan de MGPT. Termen met een hoofdletter die worden gebruikt in dit Addendum Gegevensverwerking, maar die elders in deze Overeenkomst niet anderszins worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals beschreven in de MGPT.
 2. Wijzigingen aan de MGPT. Niettegenstaande eventuele tegengestelde bepalingen in de MGPT, voor de doeleinden van de Verwerkingsactiviteiten van Meta op grond van deze Overeenkomst, wordt de MGPT gewijzigd zoals hieronder uiteengezet en hebben de volgende wijzigingen voorrang op conflicterende bepalingen in de MGPT:
  1. De Meta-entiteit waarmee je een contract aangaat op grond van deze Overeenkomst, is de Gegevensverwerker voor al je Toepasselijke persoonlijke gegevens.
  2. Artikel 2.1.d van de Algemene voorwaarden is verwijderd en in zijn geheel vervangen door het volgende: "Het Bedrijf begrijpt en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf hun Toepasselijke persoonlijke gegevens op elk moment gedurende de Looptijd mag verwijderen en downloaden via de tools die worden verstrekt in Workplace, waarna Meta alle Toepasselijke persoonlijke gegevens zal verwijderen zoals beschreven in Artikel 9 van de Toepasselijke voorwaarden."
 3. Conflicten. Niettegenstaande Artikel 1.3 (Conflicten) van de Algemene voorwaarden in de MGPT, voor zover er een conflict of tegenstrijdigheid is tussen de voorwaarden van de MGPT en deze Overeenkomst, hebben de voorwaarden van deze Overeenkomst voorrang (tenzij dergelijke voorwaarden in strijd zijn met een Wettelijke vereiste, in welk geval dergelijke Wettelijke vereiste(n) voorrang hebben).
 4. Verwerkingsbeschrijving. Bij de uitvoering van de activiteiten als Gegevensverwerker op grond van deze Overeenkomst in verband met eventuele Toepasselijke persoonlijke gegevens in Je gegevens, bevestigt Meta dat:
  1. de duur, het onderwerp, de aard en het doel van de Verwerking overeenstemmen met het bepaalde in deze Overeenkomst;
  2. de soorten Verwerkte persoonlijke gegevens de gegevens omvatten die zijn beschreven in de definitie van Je gegevens;
  3. de categorieën van Betrokkenen je vertegenwoordigers, Gebruikers en andere personen omvatten die (kunnen) worden geïdentificeerd door Je persoonlijke gegevens;
  4. je verplichtingen en rechten als Verwerkingsverantwoordelijke in verband met Toepasselijke persoonlijke gegevens in Je gegevens zijn zoals is beschreven in deze Overeenkomst en de MGPT; en
  5. de frequentie van de gegevensoverdrachten plaatsvinden op een continue basis voor de duur van de Overeenkomst, tenzij anderszins uitdrukkelijk aangegeven in de Overeenkomst.
 5. Subverwerkers. Je erkent en gaat ermee akkoord dat in verband met de verstrekking van Workplace, Meta contracten is aangegaan met de Workplace-subverwerkers om op te treden als de Subverwerkers van Meta van Toepasselijke persoonlijke gegevens.









Addendum Gegevensbeveiliging

 1. Achtergrond en doel
  In dit document worden de minimale veiligheidsvereisten beschreven die van toepassing zijn op de verstrekking van Workplace aan jou door Meta.
 2. Information Security Management System
  Meta heeft een Information Security Management System (ISMS) opgericht en zal dit onderhouden. Het systeem is ontworpen om praktijken op brancheniveau op het gebied van informatiebeveiliging uit te voeren die van toepassing zijn op het aanbieden van Workplace. Het ISMS van Meta is ontworpen om te beschermen tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, gebruik, verlies of wijziging van Je gegevens.
 3. Risicobeheersproces
  De beveiliging van gegevens en faciliteiten waar gegevens worden verwerkt, waaronder IT-infrastructuur en fysieke faciliteiten, wordt gebaseerd op een risicobeoordeling. De risicobeoordeling van Workplace wordt regelmatig uitgevoerd.
 4. Organisatie van de veiligheid van gegevens
  Meta heeft een speciale beveiligingsfunctionaris aangesteld die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de beveiliging binnen de organisatie. Meta heeft personeel aangewezen dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de beveiliging van je Workplace-versie.
 5. Fysieke beveiliging en beveiliging tegen het milieu
  De beveiligingsmaatregelen van Facebook omvatten opties die zijn ontworpen om redelijke verzekering te bieden dat de toegang tot fysieke verwerkingsfaciliteiten is beperkt tot bevoegde personen en dat er omgevingscontroles zijn opgericht om vernietiging als gevolg van milieugevaren te detecteren, voorkomen en beheersen. Deze controles omvatten:
  Deze controles omvatten:
  • loggen en controleren van alle fysieke toegang tot de gegevensverwerkingsfaciliteit door medewerkers en contractanten;
  • cameratoezichtsystemen op belangrijke toegangspunten van de gegevensverwerkingsfaciliteit;
  • systemen die de temperatuur en vochtigheid voor de computeromgeving monitoren en controleren; en
  • elektriciteitstoevoer en reservegeneratoren.
  Meta implementeert in de branche gebruikelijke standaardprocedures voor beveiligde verwijdering en afvoer van gegevens op elektronische media, onder voorbehoud van de Overeenkomst.
 6. Scheiding
  Meta richt technische mechanismen op die zijn ontworpen om te verzekeren dat Je gegevens logisch worden gescheiden van de gegevens van andere Klanten en dat Je gegevens alleen beschikbaar zijn voor bevoegde Gebruikers.
 7. Personeel
  1. Training
   Meta waarborgt dat alle medewerkers die toegang hebben tot Je gegevens een veiligheidstraining doorlopen.
  2. Screening en antecedentenonderzoeken
   Meta zal:
   • beschikken over een proces om de identiteit te controleren van personeel dat werkzaam is met jouw versie van Workplace;
   • beschikken over een proces voor het uitvoeren van antecedentenonderzoeken naar personeel dat werkzaam is met jouw versie van Workplace in overeenstemming met de normen van Meta.
   Meta verstrekt persoonlijke identiteitskaarten met foto en geschreven naam aan al het personeel dat werkzaam is met jouw versie van Workplace. Identiteitskaarten zijn verplicht voor toegang tot alle Meta-faciliteiten.
  3. Schending van de beveiliging door personeel
   Meta stelt sancties in voor onbevoegde of ontoelaatbare toegang tot Je gegevens door personeel van Facebook, waaronder straffen die zo ver gaan als ontslag.
 8. Testen van beveiliging
  Meta voert regelmatige beveiligings- en kwetsbaarheidstests uit om te beoordelen of de belangrijkste controles op de juiste wijze worden uitgevoerd en effectief zijn.
 9. Toegangscontrole
  1. Wachtwoordbeheer voor Gebruikers
   Meta beschikt over een vastgesteld proces voor het wachtwoordbeheer voor Gebruikers, dat is ontworpen om te verzekeren dat wachtwoorden persoonlijk zijn en niet toegankelijk voor onbevoegde personen, waaronder ten minste:
   • het verstrekken van wachtwoorden, waaronder de verificatie van de identiteit van de gebruiker voorafgaand aan een nieuw, vervangend of tijdelijk wachtwoord;
   • versleuteling van alle wachtwoorden wanneer deze zijn opgeslagen in computersystemen of worden overgedragen via het netwerk;
   • wijziging van alle standaardwachtwoorden van leveranciers;
   • sterke wachtwoorden met betrekking tot het beoogde gebruik;
   • gebruikersbewustzijn.
  2. Beheer van de toegang van gebruikers
   Meta voert onverwijld een proces in voor de wijziging en/of intrekking van toegangsrechten en gebruikers-ID's. Meta beschikt over procedures voor rapportage en de intrekking van aanmeldgegevens die mogelijk in verkeerde handen zijn (wachtwoorden, tokens, enz.). Dit is 24 uur per dag en 7 dagen per week mogelijk. Meta voert passende beveiligingslogboeken in, met inbegrip van gebruikers-ID en tijdstempel. De klok wordt gesynchroniseerd met de NTP.
   Minimaal de volgende gebeurtenissen worden geregistreerd:
   • autorisatiewijzigingen;
   • mislukte en geslaagde verificatie- en toegangspogingen; en
   • lees- en schrijfactiviteiten.
 10. Beveiliging van communicatie
  1. Netwerkbeveiliging
   Meta maakt gebruik van technologie die overeenkomt met de branchenormen voor netwerkscheiding.
   Voor netwerktoegang op afstand is een versleutelde communicatie vereist met behulp van beveiligde protocollen en het gebruik van verificatie op meerdere manieren.
  2. Bescherming van gegevens tijdens de overdracht
   Meta legt het gebruik op van passende protocollen die zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid van gegevens tijdens de overdracht over openbare netwerken te beschermen.
 11. Operationele beveiliging
  Meta voert een kwetsbaarheidsbeheerprogramma voor Workplace in en onderhoudt dit. Dit programma omvat de definitie van rollen en verantwoordelijkheden, specifieke verantwoordelijkheid voor de monitoring van kwetsbaarheden, een risicobeoordeling van de kwetsbaarheden en de uitrol van patches.
 12. Beheer van beveiligingsincidenten
  Meta stelt een plan op en onderhoudt dit voor de reactie op beveiligingsincidenten voor het monitoren, opsporen en afhandelen van mogelijke beveiligingsincidenten die van invloed zijn op jouw versie van Workplace. Het plan voor de reactie op beveiligingsincidenten bevat ten minste de definitie van rollen en verantwoordelijkheden en beoordelingen achteraf, waaronder een analyse van de hoofdoorzaak en herstelplannen.
  Meta monitort Workplace op eventuele beveiligingsinbreuken en kwaadwillende activiteiten. Het monitoringsproces en de opsporingstechnieken worden ontworpen om de opsporing van beveiligingsincidenten mogelijk te maken die van invloed zijn op jouw versie van Workplace overeenkomstig de relevante dreigingen en doorlopende informatie over dreigingen.
 13. Bedrijfscontinuïteit
  Meta onderhoudt een bedrijfscontinuïteitsplan voor de reactie op noodgevallen of andere kritieke situaties die jouw versie van Workplace kunnen beschadigen. Meta beoordeelt het bedrijfscontinuïteitsplan ten minste één keer per jaar.
Ingangsdatum: 1 maart 2024